ANBI-informatie

Algemene gegevens
Stichting Geldfit Nederland is op 18 december 2019 opgericht.
RSIN: 860744103
KVK-nummer: 76680592
E-mail: info@geldfit.nl

Beloningsbeleid
De leden van de taak van toezicht ontvangen geen vergoeding. Zij vervullen hun taken onbezoldigd. Eventuele gemaakte kosten voor de uitvoering van hun functie worden vergoed. De algemeen directeur is in dienst van de stichting, de (arbeids)voorwaarden worden in maart 2020 vastgesteld en gepubliceerd.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het geven van (online)informatie aan het publiek over het voorkomen en oplossen van financiële problemen, alsmede het samenwerken met en bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen overheid, bedrijfsleven en (private) partners op het gebied van schuldpreventie, vroegsignalering, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen beter en sneller worden geholpen bij (dreigende) schulden, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Bestuur
Martin Suithoff – Algemeen directeur

Raad van toezicht
Peter Rijsdijk – Secretaris en lid van de raad van toezicht
Ditte Hak – Vicevoorzitter en lid van de raad van toezicht
Hennie Duteweert – Voorzitter raad van toezicht

Stichting Geldfit Nederland onderschrijft de De SBF-Code Goed Bestuur.

Beleid, financiën en verantwoording
Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in het meerjarenbeleid van Stichting Geldfit Nederland. De activiteiten van Stichting Geldfit Nederland worden bekostigd door bijdragen van de aangesloten partijen en subsidies. Na afloop van het kalenderjaar wordt met een jaarverslag met accountantsverklaring verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, zowel financieel als met betrekking op de activiteiten.