Over Geldfit Nederland

De groep Nederlanders die een hoog risico loopt om in een problematische financiële situatie terecht te komen of al te maken heeft met schulden is groot. Geldfit is een samenwerking van verschillende gemeenten, organisaties, bedrijven en netwerken, die een preventieve aanpak biedt aan Nederlanders die hulp nodig hebben bij hun geldzaken.

Samenwerking
Door samenwerking ontstaat één groot netwerk dat het mogelijk maakt om Nederlanders die hulp nodig hebben bij hun geldzaken eerder in beeld en sneller op de juiste plek voor hulp te krijgen. Geldfit.nl is de website waar mensen naar toegeleid worden voor informatie en concrete mogelijkheden voor het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Geldfit sluit contracten met gemeenten en toeleidende bedrijven. De website Geldfit.nl levert, AVG proof, inzicht op een geaggregeerd niveau in de aantallen bezoekers en wat die bezoekers op de websites doen. Dit is mogelijk per gemeente en per toeleidend bedrijf en beschikbaar in de vorm van een dashboard.

Geldfit biedt daarnaast optionele maatwerk aanmeldservices en ondersteuning bij experimenten en doelgroepanalyse. Deze services kunnen door toeleidende bedrijven en gemeenten worden afgenomen om het bereiken en activeren van klanten of inwoners te optimaliseren.

Nederlandse Schuldhulproute
Geldfit.nl werkt samen met de Nederlandse Schuldhulproute en is in deze samenwerking het consumentenmerk en de infrastructuur, de  scan- en wegwijzer; de website waar een bezoeker anoniem zijn of haar financiële situatie kan vaststellen en op basis daarvan passende hulpmogelijkheden aangeboden krijgt. Lees meer…

Hoe werkt de site Geldfit.nl?

Op Geldfit.nl staat een korte test met eenvoudige vragen over de financiële situatie. Op basis van de gegeven antwoorden geeft Geldfit.nl direct een advies dat past bij de persoonlijke situatie. Het hulpaanbod varieert in tips en tools waarmee mensen zelf aan de slag kunnen gaan. Mocht er uit de test komen dat er behoefte is aan meer financiële hulp, worden mensen doorverwezen naar een (lokale) hulpinstantie.

De in het advies opgenomen doorverwijzingen, worden onder verantwoordelijkheid van Geldfit opgenomen in het hulpaanbod op de website Geldfit.nl. Ze zijn gratis, voldoen aan kwaliteitseisen en worden aangepast aan de gemeente waar de bezoeker woont.

Waarom Geldfit?

Visie

Ieder mens is waardevol en is het waard om schuldenvrij te leven. Een financieel gezonde situatie draagt bij aan:

  • Economische weerbaarheid
  • Psychische gezondheid
  • Maatschappelijke participatie

Missie

Onze missie is Nederland financieel gezond. Dit doen we door in te zetten op preventie. Geldfit wil zoveel mogelijk mensen in beeld krijgen, bereiken en hulp aanbieden met als doel het voorkomen van financiële problemen.

Deze missie is wat alle samenwerkende partijen motiveert deel te nemen aan Geldfit en hen onderling verbindt.

Werkwijze

Strategie is een totaalbenadering om mensen in (dreigende) schulden eerder te vinden, sneller te bereiken en effectiever toe te leiden naar de juiste hulp. Met uiteindelijk als doel, het bereiken van financiële gezondheid. Een nauwe publiek-private samenwerking landelijk en lokaal, in combinatie met data-analyse, multichannel profielmarketing en een online platform, faciliteert het tijdig in beeld krijgen van mensen met (dreigende) financiële problemen en vervolgens een snelle doorgeleiding naar hulp.

De Geldfit doelgroep zijn Nederlanders in een fragiele financiële situatie en/of met beginnende financiële problemen.

Het ontstaan van Geldfit

In 2015 heeft de Rabo Foundation samen met een groot aantal publiek-private partijen van gedachten gewisseld welke initiatieven en ideeën er al bestonden om aandacht te creëren voor een (toen nog) onderbelicht onderwerp: schuldpreventie en vroegsignalering. Dit om na te gaan hoe mensen met financiële stress en/of beginnende geldproblemen eerder bereikt en geholpen kunnen worden en om eerder in actie te kunnen komen.

Het idee achter deze opzet was eenvoudig: organisaties als banken, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en gemeenten kampen allemaal met dezelfde uitdaging;

‘Het bereiken van mensen als de geldproblemen nog beperkt zijn.’

In 2016 hebben SchuldHulpMaatje Nederland, Humanitas, de Rabobank Foundation, de Rabobank, Zilveren Kruis, gemeente Zwolle, stichting Lezen en Schrijven en de Sallandse Dialoog de handen ineengeslagen en zijn Geldfit gestart. In eerste instantie als pilot. De Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank, maakte de pilotfase van deze nieuwe en effectieve financiële hulpketen met een aanzienlijke donatie mede mogelijk. Het project ontwikkelde zich succesvol en medio 2017 is Geldfit.nl gelanceerd.

De basis voor Geldfit.nl is de eerder door SchuldHulpMaatje ontwikkelde Postcode Preventie Aanpak (PPA). Hiermee is op postcode niveau inzichtelijk waar schuldenproblematiek speelt en in welke mate. Zo kunnen mensen online én offline bereikt worden en veel eerder dan voorheen.

Na een pilotperiode en doorontwikkeling van het platform is Geldfit.nl uitgegroeid tot een landelijk bekend initiatief voor preventie en vroegsignalering. In 2018 is Geldfit.nl via Rabobank aangedragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NvB). De NvB neemt samen met de partners fiKks, Moedige Dialoog en SchuldenlabNL deel aan een nieuwe pilot waarin banken zich inzetten voor preventie en vroegsignalering. Hieruit is eind 2019 de Nederlandse Schuldhulproute voortgekomen met Geldfit.nl als startpunt. Per 1 januari 2020 is Geldfit.nl een zelfstandige stichting.

Kernwaarden

De doelgroep van Geldfit is een kwetsbare groep mensen. Het is van het grootste belang dat Geldfit in dat opzicht een betrouwbare organisatie is die de belangen van de doelgroep voorop stelt. Dit komt o.a. tot uiting in de kernwaarden:

Impact first

De missie van Geldfit is leidend;

Neutraal

Geldfit werkt neutraal ten aanzien van politiek, afkomst en religie;

Belangeloos

Geldfit werkt zonder commercieel, bedrijfsmatig of persoonlijk belang;

Zorgvuldig

Geldfit gaat zorgvuldig om met financiën, data en persoonsgegevens;

Ethische werkwijze

Geldfit staat voor een ethische werkwijze en vraagt dat ook van haar partners;

Transparant

Openheid is het uitgangspunt. Geldfit laat zien hoe zij invulling geeft aan haar missie, wat de gerealiseerde impact is en hoe de financiële en andere middelen daarbij ingezet zijn. Ook het verband moet open zijn in die zin, dat nieuwe toetreders (toeleiders en interventiepartners) welkom zijn op bepaalde voorwaarden.

Kwaliteit

De kwaliteit van het arrangement wordt geborgd door garantie op de kwaliteit van de toeleiders, de interventies. De procesvoering van de toeleiders, interventies en interventiepartners, zijn geborgd door onafhankelijke toetsing.